Dropull i Poshtem:
Punime per mirembajtjen e infrastruktures ne fshatrat e Peshkepise se Poshtme, Goranxise dhe Frashtanit.
Dropull i Siperm :
Punime per mirembajtjen e rrjetit te brendshem te ndricimit ne fshatrat Ker dhe Jeorgucat.
Pogon:
Punime ne rrjetin e ujesjellesit te fshatit Catister ne bashkepunim me Ndermarrjen e Ujesjelles-Kanalizimeve.
Ndermarrja e Ujesjelles-Kanalizimeve:
Punime ne stacionin e pompave te Keres ne Njesine Administrative Dropull i Siperm.
GreekAlbaniaUSA