Regjistri i Peticioneve/Iniciativa Qytetare
Nr.
Kodi i regjistrimitÇështjaGrupi që bëri PeticioninData e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)Eshtë mbajtur dëgjesë publike
(data)
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli Po/JoZbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data)Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)
1I1Transferim stacioniShoqeria e autobuzeve23.02.202228.02.2022Jo31.03.2022ne shqyrtimne shqyrtimeshte njoftuarJo
2P1Per asfaltimin e rruges te nj.a PogonBanoret30.05.2022Joende jonuk eshte shqyrtuarnuk eshte shqyrtuar endeJose shpejti
3
4
5
6
7
8
9
10
GreekAlbaniaUSA