Tashme, behet shtrimi me beton i disa rrugeve te brendshme te fshatit, ku konkretizohet ne menyre frytdhenese bashkepunimi midis Kryetarit, z. Dhimitraq Toli dhe strukturave te Bashkise me kryetarin dhe banoret e Sopikut malor ne Njesine Administrative te Pogonit…

 

     

GreekAlbaniaUSA