Gjithashtu, strukturat e Sherbimeve ne Bashkine e Dropullit punuan per pastrimin e ambjenteve publike ne fshatrat Klishar, Vrisera, Likomil, Dervician dhe Jeorgucat. Kurse, punonjesit e Ndermarjes se Ujesjelles-Kanalizimeve punuan per mirembajtjen e rrjetit te ujesjellesit ne e Peshkepi e Poshtme, Selo, Llongo dhe Klishar.

GreekAlbaniaUSA