Gjithashtu, Trupat e Sherbimit Zjarrefikes dhe punonjesit e Sektorit te Pyjeve dhe Kullotave ne Drejtorine perkatese te Bashkise, ndodhen ne gadishmeri per rrezikun e vatrave te zjarrit. Gjithmone, ne bashkepunim me kryetaret e fshatrave apo vet banoret…

GreekAlbaniaUSA