REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI  BASHKIAK DROPULL

 

Nr.1829 Prot.                                                                                                                                                                                                       Jorgucat, me  31/10/2022

 

 

NJOFTIM  PËR  KONSULTIM  ME PUBLIKUN   -PËR PAKETEN FISKALE 2023  DHE  PBA E RISHIKUAR  2023-2025  .

 

Në mbështetje dhe zbatim  të ligjit Nr.146/2014”Për  Njoftim dhe Konsultim Publik”në  nenin 6,neni 11,neni 17,ligjit nr.139/2015”Për vetëqeverisjen vendore”neni 54,ligji nr.68/2017”Për  financat e veteqeverisjes vendore” ,ligjit nr.9936,datë 26.06.200”Per  menaxhimin e sisitemit buxhetor  ne  Republiken e Shqiperise”te ndryshuar, ligjit nr.1029, date 08.07.2010 “Per  menaxhmin financiar dhe kontrollin “i  ndryshuar ,Rregullores  Per Marredhenjen e Keshillit  Bashkiak  me Publikun dhe Median,neni 38,Rregullore e fuksionimit te Keshillit Bashkiak, neni 154.

 

“Konsultim me komunitetin e Bashkisë Dropull ‘Per Paketen Fiskale dhe
P.B.A. e rishikuar  2023-2025

Propozuesi i projektakteve   Kryetari i Bashkisë.

Qëllimi: Ky bashkëbisedim me banorët e Bashkisë Dropull ka për qëllim  mbledhjen e
sugjerimeve të komunitetit lidhur me Paketen Fiskale dhe PBA e rishikuar  2023-2025.

 

 

Kalendari i konsultimit: Konsultimi me komunitetin do të zhvillohet në Njesine Administrative Dropull I Siperm , në datën 09/11/2022, ora 10:00ne Vrisera

dhe ne Njesine Administrative Dropull I Poshtemn e daten 10.11.2022 ora 10:00 ne  zyrat e njesise  ne Sofratike.

 

Klikoni ketu per te pare projekt -vendimet:


Banorët do të kenë mundësi të konsultohen mbi projektaktet sipas linkut te
mëposhtëm…

Jeni te ftuar te shprehni opinionin dhe sugjermimet tuaja,  deri më datë  20 Nentor 2022, permes- e-mail info@bashkiadropull.gov.al

-faqes zyrtare ne facebook te Keshillit Bashkiak

 

Pjesëmarrës:

 

Nga ana e Bashkisë: Këshilltarët e Këshillit Bashkiak, Kryetar i Bashkisë, Drejtoria e buxhetit dhe financës, sektori i tatim taksave,  Sekretar i Këshillit
Bashkiak, Koordinatori për Njoftimin dhe Konsultimin Publik, drejtues/punonjës të
administratës, Kryetarët e Fshatravedhe Administratorët e Njësive Administrative.

Nga komuniteti: Gjithe subjektet familjare,subjektet fizike/juridike ,grupet e interest te njesise administrative.

 

KRYETARE E KESHILLIT

DONIKA BAUÇI

GreekAlbaniaUSA