Per sistemimin e taksave vendore “,te ndryshuar,
Si dhe Ligjit nr. 9920 date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise (i ndryshuar)

GreekAlbaniaUSA