Në kuadër të hartimin të PPV për Bashkinë Dropull, me asistencën teknike të Universitetit POLIS dhe në praninë e përfaqësuesve të Ministrise së Zhvillimit Urban ose Agjencisë Kombëtare të Planifikimi të Territorit (AKPT), më datë 13 Korrik 2017 do të prezantohet faza e parë e përmbushjes së hartimit të këtij plani që lidhet me procesin e huluntimit dhe analizave të territorit.

GreekAlbaniaUSA