Ne kuader te hartimin te PPV per Bashkine Dropull,me asistencen teknike te Universitetit POLIS dhe ne pranine e perfaqesuesve te Ministrise se Zhvillimit Urban ose Agjencise Kombetare te Planifikimi te Territorit (AKPT),

GreekAlbaniaUSA