REPUBLIKA E SHQIPERISE

       KESHILLI  BASHKIAK DROPULL

Nr. 2020 Prot.                                                                           Jorgucat, me  10 /11/2021

NJOFTIM

Për thirrrjen  e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Dropull

Të nderuar këshilltare,

Në mbeshtetje të  ligjit 139/2015”Per Veteqeverisjen Vendore”,te nenit 61 dhe  te nenit 80 te  Rregullores se Keshillit Bashkiak Dropull”, Aktit Normativ Nr.3,date 15.03.2020”Per marrjen e masave te veçanta administrative gjate kohezgjatjes se periudhes se infeksionit te shkaktuar nga COVID-19 te Keshillit te Ministrave ” ,I ndryshuar  njoftoj, thirrjen e mbledhjes së Keshillit Bashkiak Dropull ,  diten e Enjte  ,date 25.11.2021 ora 11:00 , ne Njesine Administrative  Pogon  me rend dite si me poshte:

  1. Pr/Vendim “ Për miratimin e përfituesve te fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar të ndihmes ekonomike ”.
  2. Pr/Vendim “Per miratimin e numrit te punonjesve dhe nivelin e pagave ne Bashkine Dropull per vitin 2022 ”.
  3. Pr/Vendim “Per miratimin e taksave dhe tarifave vendore te Bashkise Dropull per vitin 2022”.
  4. Pr/Vendim “Per miratimin e trasferimeve buxhetore”.
  5. Pr/vendim “per miratimin e kërkesës së zj. Fatjona Lamka (administratore shoqeror ne Nj.A.Pogon ), qe z. Jorgji Kaparo te pranohet në qëndrën rezidenciale  publike, “Shtëpia e të moshuarve Gjirokastër”.

            Te  ndryshme.

                        KRYETAR I I KESHILLIT

              DONIKA BAUÇI

Ne mungese dhe me porosi

Nenkryetar I Keshillit

Dhimiter Koça

GreekAlbaniaUSA