REPUBLIKA E SHQIPERISE

KESHILLI  BASHKIAK DROPULL

Nr.        Prot.                                                                                                                                                                                        Jorgucat, me 15/02/2022

NJOFTIM

Për thirrrjen  e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Dropull

Të nderuar këshilltare,

Në mbeshtetje të  ligjit 139/2015”Per Veteqeverisjen Vendore”,te nenit 61 dhe  te nenit 80 te  Rregullores se Keshillit Bashkiak Dropull”, njoftoj, thirrjen e mbledhjes së Keshillit Bashkiak Dropull ,  diten e Hene  ,date 28.02.2022 ora 10:00 , ne sallen e mbledhjeve  te Keshillit Bashkiak  Dropull me rend dite si me poshte:

  1. Projekt-Vendim “Për miratimin e përfituesve te fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar të ndihmes ekonomike ”.
  2. Projekt-Vendim “Për plotësimin e vakancës ne Keshillin Bashkiak  Dropull ”.
  3. Projekt-Vendim “Per miratimin e raportit te monitorimit te zbatimit te buxhetit per vitin 2021”.
  4. Projekt -Vendim “Për vleresimet dhe parashikimet e te ardhurave afatmesem ne kuadrin e P.B.A-se  2023-2025 ”.
  5. Projekt-Vendim “Për disa shtesa dhe ndryshime ne buxhetin e vitit 2022”.
  6. Projekt-VendimPër transferimin në pronësi të Bashkisë Dropull të pronës së paluajtëshme shteterore në fshatin Bodrishtë,
  7. Projekt-Vendim  “Për transferimin në pronësi të Bashkisë Dropull të pronës së paluajtëshme shteterore në fshatin Zervat,
  8. Informacion   per raportin perfundimtar te auditimit  nga  KLSH”.
  9. Te ndryshme..Kerkese ,ankese z. Çurrit.

                                                             KRYETAR I I KESHILLIT

                                                                 DONIKA BAUÇI

GreekAlbaniaUSA