Te nderuar anetare te komunitetit te bashkise Droppul!
Këshilli i Bashkisë Dropull, ka publikuar një sondazh online i cili jep
informacion të përmbledhur për mënyrën si janë shpenzuar fondet publike
në bashki gjatë vitit 2020 duke dhene mundesi tërheqjen e mendimit tuaj, tëbiznesit, shoqërisë civile dhe medias lidhur me prioritetet që keni për
shërbimet / funksionet e ofruara nga Bashkia.

Mbledhja e mendimeve dhe rekomandimeve të komunitetit, do t’i shërbejë
Këshillit dhe do ta ndihmoje ate, për të përcaktuar se si do të përdoren fondetpublike në ofrimin e shërbimeve për tre vitet e ardhshme 2022 – 2024, dhe tësigurojë që përdorimi i tyre është në përputhje me nevojat e komunitetit përpërmirësimin e shërbimeve prioritare të përcaktuar nga ju.
Këshilli i Bashkisë fton të gjithë komunitetin të marrë pjesë në plotësimin esondazhit!

Sondazhi mund të aksesohet në linkun: https://forms.gle/ESHSmdARALxrVHb17

GreekAlbaniaUSA