Për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrdhëniet e punës së
punonjësve të njësisë përgjegjëse në autoritetet publike, në zbatim
te ligjit Nr. 60/2016, “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”

 

Urdher Nr. 1222, datë 11.07.2017

Urdhër nr. 1222, datë 11.7.2017 “Për miratimin e formularëve dhe
regjistrave të sinjalizimit dhe mbrojtjes së sinjalizuesve”

GreekAlbaniaUSA