Te nderuar taksapagues
Ju bëjmë me dije se:
Përllogaritja e detyrimeve tatimore vendore për periudhën Prill-Dhjetor 2018 për sa i takon Taksës së Tabelës dhe Taksës së Ndërtesës, do të kryhet sipas Ligjit Nr. 106/2017 Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9632 dt. 30.10.2006 Për Sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore, të ndryshuar, si dhe ne VKM nr 132 date 7.3.2018 ‘Per metodologjine per percaktimin e vleres se taksueshme te pasurise se paluajtshme “ndertesa”e bazes se takses per kategori specifike,natyren dhe prioritetin e informacionit dhe te dhenave per percaktimin e bazes se takses ,si dhe kritereve dhe rregullave per vleresimin alternative te detyrimit te takses”. Për keto do t’ju komunikohet Njoftim Detyrimi sipas këstit të 2-të.

Pergjegjese Tatim-Taksa
Lindita Xhuba

GreekAlbaniaUSA